Wet cliëntenrechten elektronische verwerking van gegevens deels in werking getreden

De wet cliëntenrechten elektronische verwerking van gegevens regelt de elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners. Op grond van deze wet moeten cliënten toestemming geven voordat gegevensuitwisseling plaatsvindt. Deze toestemming is gespecificeerd per (categorie) zorgverlener en categorie gegevens. Ook moeten cliënten op voorhand door zorgaanbieders worden geïnformeerd over zijn rechten bij elektronische gegevensuitwisseling. De wet cliëntenrechten kent ook enkele specifieke bepalingen over het inzagerecht van cliënten. Cliënten mogen kosteloos elektronisch inzage in het dossier krijgen en een elektronisch afschrift van dat dossier ontvangen. Hierbij geldt een zware loggingsverplichting. In het afschrift tevens moet zijn opgenomen wie welke informatie op welk moment heeft ingezien.

Ten slotte mogen zorgverzekeraars, bedrijfsartsen, verzekeringartsen en (andere) beoordelende artsen geen toegang krijgen tot elektronische uitwisselingssystemen.

Deze verplichtingen worden opgenomen in de wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, welke onder een nieuwe naam verder gaat: de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

Waar het gaat om inzage, logging en gespecifieerde toestemming, treden deze bepalingen per 1 juli 2020 in werking. De overige vereisten van deze wet zijn per 1 juli 2017 al in werking getreden.