Onze diensten

Wij zijn ervaren juristen die alles weten van privacy, gezondheidsrecht en het sociaal domein. Wij ontzorgen organisaties met onze dienstverlening.

Juridisch advies

Privacy is véél meer dan de AVG!

Power of 4 is gespecialiseerd in privacyrecht in de zorg en het sociaal domein. De privacywetgeving regelt onder meer de bescherming van persoonsgegevens van cliënten welke privacyrechten zij hebben. Ook verplichtingen voor organisaties zijn in de privacywetgeving opgenomen. Voor zorg- en welzijnsorganisaties is er naast de AVG veel specifieke wetgeving van toepassing waarmee rekening moet worden gehouden. Wij helpen u ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoet aan relevante privacywetgeving. 

Juridisch advies


Onze juristen zoeken oplossingen voor uw privacyvraagstukken.
Wij helpen u ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoet aan relevante privacy- en zorgwetgeving.
Ook adviseren wij over privacybeleid en helpen bij de implementatie.

Overeenkomsten


Wij beoordelen overeenkomsten en ondersteunen bij onderhandelingen met leveranciers.  Ook adviseren wij bij samenwerkingsverbanden met andere organisaties, gemeenten of onderzoekspartijen en stellen passende overeenkomsten op.

Register van verwerkingsactiviteiten

Power of 4 heeft een register van verwerkingsactiviteiten ontwikkeld die voldoet aan alle wettelijke eisen. Dit register biedt ook additionele functionaliteit en is een goed hulpmiddel bij de uitvoering van DPIA’s en de opvolging daarvan.

Bewustwording

Wij zorgen ervoor dat uw medewerkers weten wat er van hun verwacht wordt op het gebied van privacy en informatieveiligheid. Power of 4 biedt middelen en ondersteuning om ervoor te zorgen dat iedereen goed op de hoogte is van het onderwerp en problemen op de juiste manier worden afgehandeld.

Informatiebeveiliging

Op basis van de AVG, UAVG en zorgspecifieke wetgeving, zoals de wet aanvullende bepalingen, dient u uw informatieveiligheid op orde te hebben. Wij beoordelen de status van informatieveiligheid volgens de NEN7510 norm. Hierbij geven wij advies over de organisatorische inrichting en invulling van de beveiligingsfunctie. Wij houden ook rekening met andere normen zoals de NEN7512 en NEN7513. 

DPIA

Wij voeren DPIA’s voor u uit. Wij geven inzicht in de privacyrisico’s die u loopt en adviseren over de maatregelen die u moet treffen om deze risico’s op te lossen of te beperken.

Bij het uitvoeren van de DPIA’s houden wij naast de AVG ook rekening met andere relevante wetgeving die van toepassing is voor zorg- en welzijnsorganisaties. 

Afhandelen datalekken

Wij richten het proces voor het melden van datalekken bij u in. Hiermee zorgen wij dat datalekken herkend worden en op de juiste manier worden opgevolgd. Wij adviseren over de afhandeling van datalekken en een eventuele melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook helpen wij bij het treffen van de juiste maatregelen. Desgewenst nemen wij  het gehele meldings- en afhandelingsproces voor datalekken van u over.

Implementatie wetgeving

Onze juristen helpen u bij de implementatie van wetgeving. Wij helpen u bijvoorbeeld met het opzetten van een basis beheerssysteem waarmee u het naleven van de privacywetgeving kunt verantwoorden. Hieronder valt bijvoorbeeld de opzet van de privacyorganisatie, het opstellen van privacybeleid, het inrichten van processen, het opzetten en vullen van het register van verwerkingsactiviteiten, het uitvoeren van DPIA’s en het afsluiten van overeenkomsten.

Functionaris gegevensbescherming

Een functionaris gegevensbescherming (FG) ziet toe op de naleving van de privacywetgeving binnen uw organisatie. Onze gecertificeerde juristen kunnen deze rol voor u invullen. Wij vervullen deze rol veelal op interim of deeltijdbasis. Ook kunnen wij optreden als sparringspartner voor uw eigen FG, of de rol van privacy officer voor u vervullen.

Opstellen documentatie

Onze juristen stellen de door u benodigde documentatie voor u op. Bijvoorbeeld een verklaring bescherming persoonsgegevens, privacybeleid, verwerkersovereenkomsten, Service level agreements, camerabeleid en samenwerkingsovereenkomsten. Wij kunnen natuurlijk ook uw eigen documenten beoordelen en u van advies voorzien. 

Wij helpen zorg- en welzijnsorganisaties met hun juridische vraagstukken.