Voorgenomen wijzigingen WGBO hebben invloed op privacy

In de Tweede Kamer is een wetsvoorstel gedaan tot wijziging van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Dit wetsvoorstel is nog niet aangenomen, maar kan voor belangrijke wijzigingen zorgen in de dagelijkse praktijk van bijna alle zorgaanbieders. Doel van het wetsvoorstel is de positie van de patiënt te verduidelijken en te versterken. Daarnaast wordt duidelijker geregeld wie inzage hebben in het cliëntendossier, met name na het overlijden van de cliënt.

Belangrijkste wijzigingen WGBO

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen gaan over:

  • aanvulling op de informatieplicht van de zorgaanbieder
  • aanpassen van de regels rond de bewaartermijn
  • inzagerecht voor nabestaanden van een overleden cliënt

Aanvulling informatieplicht

De positie van de cliënt wordt versterkt door de informatieplicht van de zorgaanbieders uit te breiden. Straks wordt expliciet in de wet opgenomen dat de cliënt niet alleen wordt geïnformeerd, maar dat er ook met hem wordt overlegd en dat overleg daadwerkelijk plaatsvindt.

Bewaartermijn wordt 20 jaar

De normale bewaarplicht van dossiers wordt straks twintig jaar in plaats van vijftien jaar. De langere bewaartermijn is nuttig voor een goede hulpverlening op latere leeftijd. Met name gezien de hogere levensverwachting van cliënten kan het relevant zijn inzicht te krijgen in ziektes van een langere periode terug. De bewaartermijn wordt niet meer gerekend vanaf het moment van vervaardiging van een individueel gegeven uit het dossier, maar vanaf de laatste wijziging daarin. Dat is veel praktischer, want dat betekent één datum voor alle gegevens in het dossier. Nieuw is dat als de cliënt wil dat het dossier langer wordt bewaard, de zorgverlener dat ook moet doen. Behalve als dat in redelijkheid niet van hem mag worden verlangd. Maar uiteraard mag de cliënt ook vernietiging van (gegevens uit) het dossier vragen. Dat is zo en dat blijft zo.

Inzagerecht ook na overlijden

Het verstrekken van gegevens uit het dossier aan anderen dan de cliënt en zijn directe zorgverleners mag niet zonder toestemming. Dat verandert niet. Nieuw is wel dat die toestemming zich straks ook kan uitstrekken tot na het overlijden van de cliënt. Hiervoor moet die toestemming dan wel bij leven schriftelijk of langs elektronische weg door de cliënt zijn verstrekt. Het kan ook zijn dat de nabestaanden op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg een mededeling van een zorgaanbieder ontvangen dat een incident heeft plaatsgevonden. Ook dan hebben nabestaanden recht op inzage. Tot slot mogen nabestaanden het dossier inzien als zij concreet kunnen aantonen een zwaarwegend belang te hebben bij gegevens uit het dossier van de  overleden cliënt.

Voortgang

Het is nog niet bekend wanneer deze wetswijzigingen in de Tweede Kamer worden behandeld. Als de Tweede Kamer akkoord is, gaan de wijzigingen naar de Eerste Kamer voor stemming. Daarna duurt het altijd nog wel een periode, voordat de wijzigingen officieel van kracht worden. De specialisten van Power of 4 houden in ieder geval alvast rekening mee met deze wijzigingen bij het privacy bestendig maken van jouw organisatie.