Nieuws

Nieuw besluit met impact voor zorgaanbieders

In de Staatscourant van 28 november heeft de minister van Justitie, F.B.J. Grapperhaus, een nieuw besluit gepubliceerd. Dit besluit gaat over functionele, technische en organisatorische maatregelen bij elektronische gegevensverwerking door en tussen zorgaanbieders. Allereerst zijn zorgaanbieders met een elektronisch uitwisselingssysteem verplicht om per 1 januari 2018 een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Ten tweede is de norm NEN 7510-‘Informatiebeveiliging in de zorg’ herzien. Ook deze herziene norm treedt op 1 januari 2018 in werking. Wat betekent dit voor zorgaanbieders? Iedereen…

Read More

Uitvoeringswet gegevensbescherming naar Kamer

Op woensdag 13 december is de wet van minister Dekker (Rechtsbescherming) bij de Tweede Kamer ingediend. Deze wet geeft uitvoering aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Doel van deze Europese verordening is verdergaande harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens. Ook bevordert het vrij verkeer van gegevens binnen de Europese Unie. De verordening treedt op 25 mei 2018 in werking. Op hetzelfde tijdstip moet deze uitvoeringswet in werking treden. De huidige Wet bescherming persoongegevens (Wbp) wordt dan ingetrokken.…

Read More

Nog 8 maanden om voor te bereiden op de AVG

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Vanaf dat moment verandert er veel op het gebied van privacywetgeving. De Wet Bescherming Persoonsgegevens, de belangrijkste privacywet van Nederland, wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet legt zwaardere verplichtingen op aan organisaties voor het verwerken van persoonsgegevens. Met name voor zorgorganisaties verandert er veel omdat zij veel bijzondere (gezondheids)gegevens verwerken. Om deze reden zijn zij op grond van de AVG verplicht een functionaris gegevensbescherming aan…

Read More

Autoriteit Persoonsgegevens vraagt om aandacht voor omgang beeldmateriaal leerlingen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft scholen opgeroepen zorgvuldig om te gaan met beeldmateriaal van leerlingen. In een brief gericht aan de onderwijskoepels benadrukt de Autoriteit Persoonsgegevens  dat toestemming van leerlingen noodzakelijk is voordat beeldmateriaal van leerlingen mag worden gepubliceerd. Ook dienen scholen passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om het beeldmateriaal te beschermen, om verlies en onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De Autoriteit Persoonsgegevens benadrukt tevens de zwaardere eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt aan het geven en intrekken…

Read More

Wet cliëntenrechten elektronische verwerking van gegevens deels in werking getreden

De wet cliëntenrechten elektronische verwerking van gegevens regelt de elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners. Op grond van deze wet moeten cliënten toestemming geven voordat gegevensuitwisseling plaatsvindt. Deze toestemming is gespecificeerd per (categorie) zorgverlener en categorie gegevens. Ook moeten cliënten op voorhand door zorgaanbieders worden geïnformeerd over zijn rechten bij elektronische gegevensuitwisseling. De wet cliëntenrechten kent ook enkele specifieke bepalingen over het inzagerecht van cliënten. Cliënten mogen kosteloos elektronisch inzage in het dossier krijgen en een elektronisch afschrift van…

Read More